Všeobecné obchodné podmienky

Verzia platná od 21. októbra 2020

 1. HOPIN alebo My znamená obchodnú spoločnosť HOPIN, s. r. o., so sídlom Pribinova 4/17952, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 643 423, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 66329/B.
 2. Obchod znamená internetový portál, webovú alebo mobilnú aplikáciu prevádzkovanú spoločnosťou HOPIN, prostredníctvom ktorej môžu používatelia vyhľadávať a objednávať tovar.
 3. Zákazník alebo Vy znamená osobu, ktorá si prostredníctvom Obchodu vytvorila objednávku na tovar.
 4. Dodávateľ znamená právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá prostredníctvom Obchodu ponúka na predaj svoj tovar.
 5. Objednávka znamená konkrétny zoznam tovaru alebo jednotlivý tovar, spôsob jeho doručenia a čas jeho doručenia, ktoré si Zákazník zvolil prostredníctvom Obchodu a za ktorý sa Zákazník zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu a poplatok za službu doručenia.
 6. Vodič HOPIN znamená zamestnanca spoločnosti HOPIN alebo tretiu osobu, ktorá na základe osobitnej zmluvy so spoločnosťou HOPIN vykonáva pre spoločnosť HOPIN služby spočívajúce v preprave tovaru a jeho doručení Zákazníkovi.
 7. Miesto doručenia znamená adresu Zákazníka, ktorú Zákazník uvedie pri vytváraní Objednávky.
 8. Kód znamená vygenerovaný unikátny štvormiestny numerický kód, ktorý je Zákazníkovi oznámený v e-mailovej správe o potvrdení Objednávky a ktorý slúži na sledovanie Objednávky a na overenie oprávnenia Zákazníka alebo tretej osoby v mene Zákazníka prevziať Objednávku. 
 9. Účet znamená profil Zákazníka vytvorený v Obchode, ktorý je chránený heslom (autentifikačným prvkom) určeným Zákazníkom.  
 10. E-kupón znamená kupón v tlačenej, elektronickej alebo inej forme, vystavený spoločnosťou HOPIN, ktorý je určený na použitie v Obchode.
 11. Obsah znamená text, grafiku, obrázky, hudbu, software, audio, video, súbory, informácie alebo iné materiály vrátane, nie však výlučne informácií uvedených v Účte Zákazníka, správ a ich vlákien, hodnotení a ďalšie informácie alebo materiály dostupné v Obchode alebo prostredníctvom neho.

 1. Tieto Podmienky upravujú pravidlá používania Obchodu. Pred začatím používania a registráciou v Obchode ste povinný si tieto Podmienky prečítať. Vytvorením Účtu v Obchode vyhlasujete, že ste si tieto Podmienky prečítali, bez výhrad s nimi súhlasíte a rozumiete, že sú pre Vás záväzné.
 2. Pre vytvorenie Objednávky v Obchode nie je povinná registrácia. V prípade vytvorenia Objednávky v Obchode bez registrácie, vytvorením Objednávky vyhlasujete, že ste si tieto Podmienky prečítali, bez výhrad s nimi súhlasíte a rozumiete, že sú pre Vás záväzné.
 3. Ak s ktoroukoľvek časťou alebo ustanovením týchto Podmienok nesúhlasíte, nie ste oprávnený Obchod používať a ste povinný svoj Účet zrušiť.
 4. Ochrana osobných údajov je predmetom osobitného dokumentu Informácia o spracúvaní osobných údajov prístupného v Obchode.
 1. Registrovať v Obchode a vytvoriť Objednávku v Obchode môže len fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo konajúca prostredníctvom svojho zákonného zástupcu, ktorá nie je podnikateľom, alebo nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
 2. Registráciou v Obchode a vytvorením Objednávky vyhlasujete, že máte plnú spôsobilosť na právne úkony. Za osoby, ktoré nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony, je povinný vždy konať zákonný zástupca.
 3. Pri Registrácii ste povinný uvádzať len údaje, ktoré sú aktuálne, pravdivé, presné a úplné. Tieto údaje uvedené pri registrácii ste povinný v prípade zmeny aktualizovať. Zodpovedáte za škodu spôsobenú neaktuálnymi, nepravdivými, nepresnými alebo neúplnými údajmi.
 4. Pri vytváraní Objednávky bez registrácie ste povinný uvádzať len údaje, ktoré sú aktuálne, pravdivé, presné a úplné. Zodpovedáte za škodu spôsobenú neaktuálnymi, nepravdivými, nepresnými alebo neúplnými údajmi.
 5. Svoj Účet ste oprávnený kedykoľvek zrušiť. Zrušiť svoj Účet môžete prostredníctvom Obchodu alebo kontaktovaním zákazníckej podpory na info@hopinstore.sk .
 6. Registráciou alebo vytvorením Objednávky beriete na vedomie, že Obchod nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu Obchodu a prípadné výpadky služieb poskytovaných tretími osobami.
 1. V Obchode Vám je umožnené prehliadať tovar ponúkaný Dodávateľmi prostredníctvom Obchodu a vytvárať nákupný zoznam tovaru, ktorý bude tvoriť Objednávku. Predmetom jednej Objednávky môže byť tovar len od jedného Dodávateľa.
 2. Objednávku môže tvoriť tovar v maximálnej hmotnosti 250 kg a maximálna suma za celú Objednávku nesmie prekročiť sumu 500 EUR. Pri jednotlivých druhoch tovaru môže byť obmedzený počet kusov, ktorý si môže zakúpiť jeden Zákazník, o čom je Zákazník informovaný pri vytváraní Objednávky.
 3. Minimálna cena Objednávky je 10,- EUR. Zákazníkovi nemusí byť umožnené vytvoriť Objednávku pod minimálnu cenu Objednávky.
 4. Pri tovare objednávanom na váhu určenú Zákazníkom sa váha tovaru pri dodaní Zákazníkovi môže líšiť v rozsahu +/- 10% váhy zadanej Zákazníkom pri vytváraní Objednávky. Zákazník je oprávnený odmietnuť prevziať tovar, ktorého váhový rozdiel presiahne 10%.
 5. Všetky potrebné informácie o ponúkanom tovare sú dostupné pre Zákazníka v Obchode. Ak by Zákazník potreboval dodatočné informácie o tovare, je možné kontaktovať zákaznícku podporu na info@hopinstore.sk .
 6. Fotografie tovaru dostupné v Obchode sú ilustračné, slúžia výlučne na prezentáciu tovaru v Obchode a zakúpený tovar sa môže líšiť od ilustračnej fotografie.
 7. Spoločnosť HOPIN nie je predávajúcim tovaru ponúkaného v Obchode, spoločnosť HOPIN zabezpečuje len sprostredkovanie predaja a doručenie tovaru. Pri každom tovare je uvedený jeho Dodávateľ, ktorý je predávajúcim.
 8. Po vytvorení nákupného zoznamu tovaru je Zákazníkovi umožnená kontrola nákupného zoznamu a Zákazník zvoli spôsob dodania a spôsob platby.
 9. Zákazník pri vytváraní Objednávky zvolí Miesto doručenia Objednávky, ktoré je povinný uviesť dostatočne presne, aby mohol Vodič HOPIN Objednávku doručiť. Zákazník zodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú nepresným uvedením Miesta doručenia alebo uvedením Miesta doručenia, ktoré neexistuje, alebo na ktoré nie je možný bezpečný a neobmedzený prístup motorovým vozidlom.
 10. Po vytvorení Objednávky je Zákazníkovi na ním určenú e-mailovú adresu doručený e-mail potvrdzujúci vytvorenie Objednávky, ktorý obsahuje súhrn Objednávky a Kód určený pre Zákazníka potrebný pre prevzatie Objednávky.
 1. Kúpna cena tovaru ponúkaného v Obchode je uvádzaná ako cena orientačná, ktorá sa môže výnimočne líšiť od kúpnej ceny tovaru v čase prípravy Objednávky Dodávateľom. Dôvodom takto odlišnej ceny je najmä zmena ceny tovaru u Dodávateľa. Dôvodom pre rozdiel v cene môže byť aj odchýlka pri tovare objednávanom na váhu.
 2. V prípade rozdielu ceny tovaru uvedenej v Obchode a ceny tovaru uvedenej na doklade o zaplatení vystavenom Dodávateľom je záväzná cena tovaru uvedená na doklade o zaplatení vystavenom Dodávateľom. Zákazník má však vždy právo takýto tovar odmietnuť prevziať, v takom prípade Zákazník za odmietnutý tovar kúpnu cenu neplatí.
 3. V kúpnej cene tovaru uvedenej v Obchode nie je zahrnutý poplatok za doručenie.
 4. V kúpnej cene tovaru uvedenej v Obchode nie je zahrnutá cena zálohy za zálohovaný obal. Cena zálohy za zálohovaný obal je uvedená osobitne pri konkrétnom tovare.
 5. Za vytvorenú Objednávku je možné platiť len prostredníctvom platobnej karty, ktorú Zákazník zadá pri vytváraní Objednávky.

 1. E-kupón vystavený spoločnosťou HOPIN môžete použiť v Obchode v súlade s podmienkami uvedenými na E-kupóne.
 2. Právo použiť E-kupón v Obchode je viazané na osobu, ktorej bol E-kupón vystavený. Spoločnosť HOPIN je oprávnená neumožniť inej osobe uplatnenie E-kupónu v Obchode.
 3. E-kupón obsahuje informáciu o výške zľavy, ktorú je možné získať po jeho použití v Obchode. V prípade, ak E-kupón obsahuje informáciu o minimálnej sume Objednávky potrebnej na jeho uplatnenie, Zákazníkovi nemusí byť umožnené uplatniť E-kupón pri nižšej sume Objednávky. Do minimálnej ceny Objednávky sa nezapočítava poplatok za doručenie.
 4. Okrem prípadu, ak je na E-kupóne uvedené inak, každý E-kupón je možné použiť v Obchode iba jedenkrát.
 5. Okrem prípadu, ak je na E-kupóne uvedené inak, E-kupón nie je možné kombinovať s iným E-kupónom ani inou zľavou alebo akciou v Obchode. E-kupón nie je možné vymeniť za hotovosť.
 6. E-kupón obsahuje informáciu o jeho platnosti. Po uplynutí platnosti nie je možné E-kupón v Obchode použiť.
 7. Spoločnosť HOPIN je oprávnená určiť tovar, na ktorý nie je možné uplatniť E-kupón. Informácia o vylúčení tovaru z možnosti uplatnenia E-kupónu je uvedená na E-kupóne alebo v Obchode. Tovar, ktorý je vylúčený z možnosti uplatnenia E-kupónu sa nezapočítava do minimálnej sumy Objednávky podľa bodu 3. tohto článku Podmienok.
 8. Ak Zákazník uplatní E-kupón na Objednávku v Obchode, avšak Objednávku neprevezme, E-kupón nie je možné opätovne použiť. V prípade, ak Zákazník neprevezme tovar aspoň vo výške minimálnej sumy Objednávky v súlade s bodom 3 tohto článku Podmienok, E-kupón nebude možné na Objednávku uplatniť a Zákazník bude povinný uhradiť cenu Objednávky bez uplatnenia E-kupónu. V takom prípade nebude možné E-kupón opätovne použiť.
 9. Použitie E-kupónu môže zo strany spoločnosti HOPIN podliehať kontrole oprávnenosti jeho použitia. Zákazník je povinný v takom prípade poskytnúť spoločnosti HOPIN nevyhnutnú súčinnosť potrebnú pre preukázanie oprávnenia uplatniť E-kupón, inak je spoločnosť HOPIN oprávnená neumožniť Zákazníkovi uplatnenie E-kupónu v Obchode.
 10. Spoločnosť HOPIN má právo kedykoľvek aj bez predchádzajúceho upozornenia zrušiť možnosť používania E-kupónu alebo zmeniť podmienky jeho používania. Rovnako sme oprávnení neumožniť v konkrétnom prípade najmä z dôvodu podozrenia z neoprávneného používania E-kupónu jeho uplatnenie. Zákazníkovi v takom prípade nevzniká žiadne právo na náhradu škody alebo odškodnenie.
 11. Je zakázané kopírovať, napodobňovať, distribuovať alebo inak rozširovať E-kupón. Zodpovedáte za akúkoľvek škodu spôsobenú spoločnosti HOPIN alebo tretej osobe porušením zákazu podľa predchádzajúcej vety.
 1. Pri vytváraní Objednávky je v Obchode Zákazníkovi dostupná informácia o čase, do ktorého je potrebné ukončiť vytváranie Objednávky, aby bola Objednávka doručená v ten istý deň ako je Objednávka vytváraná. Pokiaľ Zákazník prekročí uvedený čas, k doručeniu Objednávky príde najskôr najbližší deň, kedy bude mať Dodávateľ opätovne otvorenú prevádzku.
 2. Zákazník má pri vytváraní Objednávky na výber z viacerých spôsobov doručenia:
  1. v priebehu dňa,
  2. presný časový slot a
  3. express do 2 hodín.
 3. Doručenie v priebehu dňa znamená, že Zákazníkovi bude tovar doručený kedykoľvek v priebehu dňa, kedy bola Objednávka vytvorená. Ustanovenie čl. VII. bod 1. týchto Podmienok tým nie je dotknuté.
 4. Doručenie v presný časový slot znamená, že Objednávka bude Zákazníkovi doručená v ním zvolený časový úsek. V čase vytvárania Objednávky nemusia byť pre vyťaženosť dostupné všetky časové sloty.
 5. Doručenie express do 2 hodín znamená, že Objednávka bude Zákazníkovi doručená do 2 hodín od vytvorenia Objednávky.
 6. Zákazníkovi je pri vytváraní Objednávky a voľbe spôsobu doručenia Objednávky poskytnutá informácia o poplatku za doručenie, a to v závislosti od zvolenej alternatívy spôsobu doručenia. Zákazník sa zvolením konkrétneho spôsobu doručenia zaväzuje zaplatiť spoločnosti HOPIN poplatok za doručenie zodpovedajúci ním zvolenému spôsobu doručenia.
 7. Doručovanie Objednávok je obmedzené nami určenými oblasťami. Zoznam oblastí, do ktorých doručujeme, je dostupný v Obchode. Vytvorenie Objednávky s Miestom doručenia mimo nami určených oblastí doručovania nebude Zákazníkovi umožnené.
 8. Cenník poplatkov za doručenie je dostupný v Obchode v časti Kam doručujeme. Zmena cenníka poplatkov za doručenie je účinná odo dňa jeho zverejnenia v Obchode.
 1. Po prevzatí tovaru Vodičom HOPIN od Dodávateľa je Zákazníkovi doručený e-mail s informáciou o čase doručenia Objednávky spolu s možnosťou kontaktovať a sledovať Vodiča HOPIN, ktorý zabezpečuje doručenie Objednávky.
 2. Zákazník je oprávnený zrušiť vytvorenú Objednávku najneskôr do 17:00 hod dňa, ktorý predchádza dňu, kedy má byť doručená Objednávka. Zrušenie Objednávky môže Zákazník uskutočniť prostredníctvom zákazníckej podpory na info@hopinstore.sk . Objednávku s doručením express do 2 hodín nie je možné zrušiť.
 3. Pri odovzdávaní Objednávky je Zákazník alebo ním poverená tretia osoba povinný oznámiť Vodičovi HOPIN Kód, ktorý mu bol doručený v e-mailovej správe potvrdzujúcej vytvorenie Objednávky. Bez oznámenia správneho Kódu nie je Vodič HOPIN oprávnený vydať Objednávku.   
 4. Zákazník je povinný pri preberaní Objednávky skontrolovať úplnosť Objednávky a výskyt zjavných vád alebo poškodení obalu a v prípade, ak je Objednávka akýmkoľvek spôsobom vadná, neúplná alebo poškodená, Zákazník upozorní Vodiča HOPIN, ktorý vyhotoví fotodokumentáciu. Zákazník následne môže vyplniť záznam o škode dostupný v prílohe potvrdzovacieho e-mailu, ktorý však samostatne nie je uplatnením reklamácie, ale slúži ako príloha k uplatneniu reklamácie.
 5. Spolu s Objednávkou je Zákazníkovi doručený aj doklad o zaplatení za tovar vystavený Dodávateľom.
 6. Ak je súčasťou Objednávky tovar, ktorý v čase prípravy Objednávky nebol u Dodávateľa dostupný, tento tovar z Objednávky sa nenahrádza iným tovarom a Zákazníkovi je doručená Objednávka bez tohto tovaru, pričom v doklade o zaplatení za tovar vystavenom Dodávateľom tento tovar nie je zahrnutý.
 7. Zákazník je oprávnený pri preberaní Objednávky odmietnuť prevziať ktorýkoľvek tovar z Objednávky. Pri odmietnutí tovaru Zákazníkom vyznačí Vodič HOPIN odmietnutie tovaru na doklade o zaplatení vystavenom Dodávateľom a z tohto vyhotoví fotografiu.  Následne Vodič HOPIN v Obchode potvrdí odovzdanie Objednávky a vyznačí tovar, ktorý bol Zákazníkom odmietnutý.
 8. Ak Zákazník alebo ním poverená tretia osoba nie je prítomný v Mieste doručenia a Zákazníka nie je možné kontaktovať ani telefonicky a dohodnúť sa s ním na inom Mieste doručenia, alebo Miesto doručenia zvolené Zákazníkom neexistuje, alebo naň nie je možný bezpečný a neobmedzený prístup motorovým vozidlom alebo Zákazník je osoba mladšia ako 18 rokov a nie je zastúpená zákonným zástupcom, Vodič HOPIN zruší prostredníctvom Obchodu Objednávku a objednaný tovar nebude Zákazníkovi doručený.
 9. V prípade neúspešného doručenia podľa čl. VIII. bod 8. týchto Podmienok je Zákazník povinný zaplatiť spoločnosti HOPIN poplatok za neúspešné doručenie Objednávky, ktorý je vo výške 10% z ceny objednaného tovaru, maximálne však vo výške 100 EUR. Za účelom zaplatenia poplatku za neúspešné doručenie Objednávky je Zákazníkovi spoločnosťou HOPIN vystavená a doručená faktúra.
 10. Ak Zákazník opakovane (najmenej trikrát) odmietne prevziať doručovanú Objednávku alebo v prípade opakovaného (najmenej trikrát) neúspešného doručenia Objednávky podľa čl. VIII. bod 8. týchto Podmienok, je spoločnosť HOPIN oprávnená zrušiť Účet Zákazníka v Obchode alebo mu obmedziť možnosť vytvárania Objednávok v Obchode.
 11. Zákazník je povinný po doručení Objednávky túto vybaliť a skontrolovať. Ak Zákazník po vybalení a kontrole Objednávky zistí poškodenie tovaru tvoriaceho Objednávku alebo chýbajúci tovar, je povinný túto skutočnosť oznámiť spoločnosti HOPIN prostredníctvom Obchodu alebo priamo Dodávateľovi. V prípade rýchlo sa kaziaceho tovaru je Zákazník povinný uplatniť reklamáciu najneskôr nasledujúci deň po prevzatí Objednávky Zákazníkom, inak nebude reklamácia Zákazníka akceptovaná.
 12. Po doručení Objednávky je Zákazníkovi zaslaný e-mail s informáciou potvrdzujúcou doručenie Objednávky a faktúrou vystavenou za poskytnutie služby doručenia Objednávky.
 13. Vodič HOPIN pri doručení Objednávky nepreberá od Zákazníka zálohované obaly. Zákazník môže zálohované obaly zaniesť do prevádzky konkrétneho Dodávateľa, od ktorého si tovar v zálohovanom obale objednal.
 1. Po vytvorení Objednávky Zákazníkom je prostredníctvom Zákazníkom zadanej platobnej karty uskutočnená platba vo výške celkovej kúpnej ceny objednaného tovaru spolu s poplatkom za službu doručenia.
 2. Konečnou cenou tovaru je celková kúpna cena tovaru, ktorý tvorí Objednávku Zákazníka, od ktorej je odpočítaná:
 3. cena tovaru, ktorý Zákazník odmietol,
 4. cena tovaru, ktorý nebol Zákazníkovi doručený z dôvodu podľa čl. VIII. bod 8. týchto Podmienok, ust. čl. VIII. bod 9. týchto Podmienok tým nie je dotknuté
 5. cena tovaru, ktorý bol u Dodávateľa nedostupný (ďalej len Konečná cena za tovar).
 6. Ak je Konečná cena za tovar nižšia ako celková kúpna cena objednaného tovaru podľa bodu 1. tohto článku Podmienok zaplatená Zákazníkom, rozdiel je po potvrdení odovzdania Objednávky vrátený Zákazníkovi do 10 dní. Ak je Konečná cena za tovar vyššia ako celková kúpna cena objednaného tovaru podľa bodu 1. tohto článku Podmienok zaplatená Zákazníkom, tento rozdiel je uhradený prostredníctvom Zákazníkom zadanej platobnej karty, na čo Zákazník spoločnosť HOPIN výslovne oprávňuje.
 7. V prípade vystavenia faktúry na poplatok za neúspešné doručenie Objednávky podľa čl. VIII. bod 9. týchto Podmienok je poplatok za neúspešné doručenie uhradený prostredníctvom platobnej karty Zákazníka na účet spoločnosti HOPIN, k čomu Zákazník spoločnosť HOPIN výslovne oprávňuje.
 1. HOPIN nie je predávajúcim tovaru ponúkaného v Obchode. Predávajúcim tovaru ponúkaného v Obchode je konkrétny Dodávateľ uvedený pri tovare. h HOPSpoločnosť HOPIN je výlučne prevádzkovateľom Obchodu, ktorý slúži na sprostredkovanie predaja tovaru Dodávateľov.
 2. Spoločnosť HOPIN je poskytovateľom služby doručenia Objednávky, ktorú zabezpečuje prostredníctvom Vodičov HOPIN. 
 3. Spoločnosť HOPIN nezodpovedá za kvalitu a vady tovaru objednaného prostredníctvom Obchodu, zodpovednosť za vady objednaného tovaru je na Dodávateľovi, ktorý je predávajúcim konkrétneho tovaru.
 4. Spoločnosť HOPIN nezodpovedá za neskoré doručenie tovaru spôsobené okolnosťami vyššej moci. Vyššou mocou sa pre účely týchto Podmienok rozumie zvláštna právna skutočnosť, spočívajúca v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej a nezavinenej udalosti, ktorá nastala nezávisle od vôle strany, a to najmä, nie však výlučne živelné pohromy, epidémie, pandémie, vyhlásenia núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie, dopravná nehoda, technická porucha vozidla, mimoriadne nepredvídateľné zhoršenie dopravnej situácie a pod.
 5. Spoločnosť HOPIN nezodpovedá za nepriame dôsledky spôsobené neskorým doručením Objednávky a rovnako nie je zodpovedná za prípadný ušlý zisk a náklady vynaložené v súvislosti so vznikom škody.
 1. Za vady tovaru, ktoré má tovar pri prevzatí Zákazníkom, ako aj za vady tovaru, ktoré sa vyskytnú na tovare po prevzatí veci v záručnej dobe zodpovedá predávajúci. Predávajúcim je Dodávateľ tovaru uvedený v Obchode pri konkrétnom tovare. Adresa a kontaktné údaje Dodávateľa sú Zákazníkovi prístupné v Obchode, ako aj v doklade o zaplatení vystavenom Dodávateľom.
 2. Ak nejde o tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Reklamáciu je potrebné uplatniť v záručnej dobe, inak práva zo zodpovednosti za vady tovaru zaniknú. Ak má tovar na obale vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti, práva zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak sa neuplatnia do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti.
 3. Pri tovare, ktorý podlieha rýchlej skaze, je potrebné uplatniť reklamáciu najneskôr nasledujúci deň po doručení tovaru Zákazníkovi, inak práva zo zodpovednosti za vady tovaru zaniknú.
 4. Ak Zákazník vyplnil záznam o škode, je potrebné ho priložiť k reklamácii tovaru.
 5. Zákazník môže uplatniť reklamáciu tovaru nasledovnými spôsobmi:
  1. priamo na prevádzke Dodávateľa,
  2. písomne, zásielkou zaslanou na adresu Dodávateľa,
  3. elektronicky, e-mailom alebo cez kontaktný formulár spoločnosti HOPIN.
 6. V prípade uplatnenia reklamácie tovaru priamo na prevádzke Dodávateľa alebo písomne listom alebo balíkom zaslaným na adresu Dodávateľa, Zákazník odovzdá alebo zašle Dodávateľovi tovar s kópiou dokladu o zaplatení vystaveným Dodávateľom priamo Dodávateľovi a reklamácia sa riadi reklamačným poriadkom prijatým Dodávateľom.
 7. Dodávateľ je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Zákazník právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 8. Napriek skutočnosti, že spoločnosť HOPIN nie je predávajúcim tovaru, Zákazník môže uplatniť reklamáciu tovaru aj prostredníctvom spoločnosti HOPIN na e-mailovej adrese info@hopinstore.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára prístupného v Obchode. Takto uplatnená reklamácia bude spoločnosťou HOPIN bezodkladne postúpená na vybavenie Dodávateľovi, o čom spoločnosť HOPIN informuje Zákazníka.
 1. Spoločnosť HOPIN zodpovedá za riadne a včasné poskytnutie služby doručenia tovaru.
 2. Spoločnosť HOPIN však nezodpovedá za omeškanie doručenia, ktoré je spôsobené nesprávne uvedenou adresou Miesta doručenia alebo Miestom doručenia, na ktoré nie je možný bezpečný a neobmedzený prístup motorovým vozidlom, zmenou Miesta doručenia po vytvorení Objednávky alebo nemožnosťou kontaktovať Zákazníka na ním uvedenom telefónnom čísle pri doručovaní Objednávky, ako aj inými okolnosťami, za ktoré spoločnosť HOPIN nezodpovedá.
 3. Reklamáciu služby doručenia je potrebné uskutočniť bezodkladne, najneskôr však do 2 pracovných dní odo dňa doručenia Objednávky.
 4. Zákazník môže uplatniť reklamáciu služby:
  1. e-mailom adresovaným na adresu info@hopinstore.sk,
  2. prostredníctvom kontaktného formulára prístupného v Obchode, alebo
  3. písomne listom adresovaným spoločnosti HOPIN, Pribinova 4/17952, 811 09 Bratislava.
 5. Pri uplatnení reklamácie je potrebné, aby Zákazník uviedol svoje meno a priezvisko, adresu, na ktorej je možné ho kontaktovať, číslo objednávky a opis dôvodov reklamácie služby doručenia.
 6. Zákazník má s ohľadom na dĺžku a okolnosti meškania služby doručenia právo na primeranú zľavu z poplatku za službu doručenia alebo vrátenie celého poplatku za službu doručenia. Spravidla pri omeškaní služby doručenia o viac ako 2 hodiny, má Zákazník právo na vrátenie celého poplatku za službu doručenia.
 7. Spoločnosť HOPIN sa môže so Zákazníkom dohodnúť, že plnenie podľa bodu 5. tohto článku Podmienok bude Zákazníkovi poskytnuté vo forme E-kupónu.
 8. Spoločnosť HOPIN je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie je spoločnosť HOPIN povinná vrátiť Zákazníkovi celý poplatok za službu doručenia zaplatený Zákazníkom.
 1. Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy na tovar bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa doručenia Objednávky Zákazníkovi.
 2. Zákazník uplatní právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy vyplnením formulára na odstúpenie od zmluvy prístupným v Obchode. Vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy spoločnosť HOPIN bezodkladne postúpi na vybavenie príslušnému Dodávateľovi. O vyplnení a postúpení formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy je Zákazníkovi zaslaná potvrdzujúca e-mailová správa.
 3. Zákazník je oprávnený uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy aj priamo u Dodávateľa, a to osobne alebo písomne listom zaslaným na adresu Dodávateľa.
 4. Zákazník je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu, ktorým je Dodávateľ uvedený pri konkrétnom tovare v Obchode.
 5. Zákazník nemá právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze a tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po doručení Zákazníkovi porušený.
 6. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcim, vrátiť Zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho za vrátený tovar prijal.
 7. Predávajúci nie je povinný vrátiť Zákazníkovi platbu za tovar pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Zákazník nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 8. Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 9. Ak Zákazník odstúpi od kúpnej zmluvy na tovar, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu Zákazník, vrátane nákladov na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 10. Zákazník nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v časti služby doručenia tovaru.
 1. Orgánom dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, v prípade potravín orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a štátna veterinárna a potravinová správa a v prípade kozmetických výrobkov Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva.
 2. Spotrebiteľ má právo sa obrátiť s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo sa obrátiť na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie sporu. Možnosti a podmienky alternatívneho riešenia sporov upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR http://www.mhsr.sk/. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov je možné podať aj prostredníctvom platformy dostupnej na internetovej adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
 1. Obsah zverejnený v Obchode alebo prostredníctvom Obchodu, ako aj obchodné mená a názvy Dodávateľov alebo ich označenia a logá, môžu byť chránené autorským právom, ochrannou známkou alebo inými právami duševného vlastníctva, preto je zakázané takýto Obsah bez súhlasu autora alebo vlastníka majetkových práv akýmkoľvek spôsobom používať.
 2. Internetový portál, webová a mobilná aplikácia Obchodu sú chránené autorským právom spoločnosti HOPIN. Je zakázané ich kopírovať, upravovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom do nich zasahovať bez súhlasu spoločnosti HOPIN.
 3. Označenie „HOPIN“ ako aj jeho obrazový prvok sú chránené ochrannou známkou, ich používanie bez súhlasu majiteľa ochrannej známky je preto zakázané.

 1. Zákazník je spoločne s týmito Podmienkami pri používaní Obchodu povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, Obchod nezneužívať a vždy konať v súlade s dobrými mravmi. Ak túto povinnosť porušíte, sme oprávnení Váš Účet kedykoľvek zablokovať, čo však nevylučuje Vašu zodpovednosť za prípadnú spôsobenú škodu.
 2. Rozhodným právom pre riešenie sporov je právo Slovenskej republiky a príslušnými súdmi sú súdy Slovenskej republiky. Ak Zákazník nemá bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky, súdom príslušným na riešenie sporov je súd Slovenskej republiky určený podľa sídla spoločnosti HOPIN.
 3. Tieto Podmienky môžu byť vyhotovené vo viacerých jazykových verziách, pričom rozhodujúca je verzia v slovenskom jazyku.
 4. Ak sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok stane neplatným alebo neúčinným, sme oprávnení ho nahradiť iným ustanovením s čo najbližším obsahom a účelom k pôvodnému ustanoveniu a takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá vplyv na platnosť a účinnosť iných ustanovení týchto Podmienok.
 5. Sme oprávnení kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia alebo upozornenia.
 6. Tieto Podmienky a ich zmeny sa stávajú účinnými momentom ich zverejnenia.
 7. V prípade akýkoľvek otázok, pochybností, názorov alebo pripomienok nás kontaktujte na našej Zákazníckej podpore, a to:
 • alebo pomocou Live chat-u od 9:00 do 17:00.