Zásady ochrany súkromia a zásady pre používanie súborov cookies

Verzia 1.0. Účinné od 20. októbra 2020

Spoločnosť HOPIN sa svojim zákazníkom snaží poskytovať každý deň o trochu lepšie služby. Nesmierne dôležitou súčasťou je starostlivosť o osobné údaje, ktoré s nami zdieľate. Chceme, aby ste mali istotu, že vaše údaje sú u nás v bezpečí a aby ste vedeli, že ich používame nato, aby sme vám mohli ponúknuť lepšie a osobnejšie nakupovanie.

Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť HOPIN, s. r. o., Pribinova 4/17952, 811 09 Bratislava, IČO: 45 643 423, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 66329/B (ďalej aj len ako „my“ v príslušnom gramatickom tvare alebo „HOPIN“ alebo „prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ určil zodpovednú osobu, ktorú je možné kontaktovať na info@hopinstore.sk.

Pri získavaní, využívaní a ochrane vašich osobných údajov chceme postupovať správne.  Preto sme vypracovali tieto zásady ochrany osobných údajov a zásady pre používanie súborov cookies („Zásady“). Tieto Zásady sa týkajú spracúvania Vašich osobných údajov získaných prostredníctvom webových stránok, webových aplikácií a mobilných aplikácií s označením HOPIN STORE. Pojmy používané v Zásadách majú rovnaký význam, ako je definovaný vo Všeobecných obchodných podmienkach HOPIN STORE. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

Získavané osobné údajeÚčel ich spracúvaniaPrávny základ
Meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, prihlasovacie údaje (prihlasovacie meno a heslo), platobné údaje, podpisRegistrácia, plnenie zmluvy, vystavenie faktúry, vytvorenie, doručenie a zaplatenie objednávkyČl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – plnenie zmluvy
Informácie o Vašich predchádzajúcich objednávkach a nákupochZlepšovanie služieb, prispôsobovanie ponuky zákazníkom, prehľad o správaní zákazníkov v HOPIN STORE, ochrana pred zneužívaním a poškodzovaním HOPIN STOREČl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – oprávnený záujem, ktorý predstavuje záujem o zlepšovanie služieb zákazníkom a našu ochranu pred zneužívaním a poškodzovaním HOPIN STORE
Meno a priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, korešpondenčná adresa, telefonický kontakt, e-mailová adresa, podpis. Vybavenie a evidencia žiadostí o uplatnenie práv fyzických osôb podľa Nariadenia.Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – plnenie zákonných povinností v zmysle Nariadenia
Meno a priezvisko, e-mailová adresaReklamné účelyČl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas

Dôsledkom neposkytnutia informácií potrebných na plnenie zmluvy je nemožnosť uzavretia zmluvy so zákazníkom.

Spoločnosť HOPIN ako prevádzkovateľ nezískava a nespracúva osobitnú kategóriu osobných údajov podľa čl. 9 Nariadenia. Rovnako nevykonávame automatizované rozhodovanie na podklade získaných osobných údajov, vrátane profilovania.

Na spracúvanie Vašich osobných údajov môžeme využívať ďalšie osoby – sprostredkovateľov. Využívame však len sprostredkovateľov poskytujúcich dostačujúce záruky na to, že nimi prijaté technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov spĺňajú požiadavky stanovené Nariadením a Zákonom a je dostatočne zabezpečená ochrana Vašich osobných údajov.
Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať a požadovať Vaše osobné údaje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi sa nepovažujú za príjemcov a nebudú tu uvádzané.
Využívame nasledovných sprostredkovateľov:

Vodiči HOPIN Za účelom doručenia Vami vytvorenej objednávky sú Vaše dodacie údaje a kontaktné údaje poskytnuté jednotlivým Vodičom HOPIN doručujúcim Vašu objednávku.
Poskytovatelia technologických služiebPre zabezpečenie chodu webovej stránky, webovej aplikácie a mobilnej aplikácie využívame poskytovateľov technologických služieb. Rovnako využívame poskytovateľov služieb spracúvania Vašich platieb.
Poskytovatelia marketingových služiebVyužívame spoločnosti na zabezpečenie marketingových služieb, najmä na priamy marketing a rozposielanie elektronickej komunikácie.
Poskytovatelia účtovných a právnych služiebZa účelom splnenia našich zákonných povinností a ochranu našich oprávnených záujmov môžeme poskytnúť Vaše osobné údaje aj poskytovateľom účtovných a právnych služieb, ktorých využívame.

Vaše osobné údaje sú spracúvané primárne v členských štátoch Európskej únie. Spoločnosť HOPIN nezamýšľa uskutočniť prenos Vašich osobných údajov do tretej krajiny. Prevádzkovateľ však môže v prípade potreby uskutočniť prenos do tretej krajiny na základe rozhodnutí o primeranosti v súlade s čl. 45 Nariadenia alebo po prijatí primeraných záruk podľa čl. 46 Nariadenia a za predpokladu, že dotknuté osoby majú k dispozícii vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy. V prípade prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín sme povinní Vás ako dotknutú osobu o tom informovať.

Vaše osobné údaje uchovávame len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania osobných údajov. Vzhľadom na skutočnosť, že Vaše osobné údaje spracúvame pre rôzne účely a na základe rôznych právnych základov, je aj doba ich uchovávania rozdielna.

V prípade osobných údajov získavaných na účel plnenia zmluvy sú Vaše osobné údaje uchovávané po dobu nevyhnutnú na splnenie zmluvy a následne po dobu vyžadovanú všeobecne záväznými predpismi v oblasti účtovníctva a najmenej po dobu trvania premlčacích dôb k prípadným právam, ktoré môžete ako zákazník uplatniť z dôvodu uzavretej zmluvy. V prípade osobných údajov, ktoré ste nám poskytli v rámci registrácie, sú osobné údaje, ktoré nie je potrebné uchovávať podľa predchádzajúcej vety, odstránené bezodkladne po zrušení Vašej registrácie.

V prípade osobných údajov, ktoré ste nám poskytli na základe Vášho súhlasu, ste oprávnený kedykoľvek tento súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, a to aj prostredníctvom info@hopinstore.sk. Súhlas udelený na marketingové účely môžete odvolať aj kliknutím na príslušný odkaz v každom e-mailovom newsletteri. Odvolanie Vášho súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Po odvolaní Vášho súhlasu budú Vaše osobné údaje, ktoré nepodliehajú inému účelu a inému právnemu základe spracúvania, bezodkladne odstránené. V prípade osobných údajov spracúvaných za účelom vybavenia a evidencie žiadostí o uplatnenie práv fyzických osôb podľa Nariadenia sa tieto uchovávajú najdlhšie po dobu jedného roka odo dňa vybavenia žiadosti a následne sú vymazané.

Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte vo Vašom koncovom zariadení (napr. notebook, tablet, mobil a pod.) pri každej návšteve našich webových stránok. Prostredníctvom súborov cookies sa ukladajú informácie, ktoré súvisia s použitým koncovým zariadením. Súbory cookies slúžia na spríjemnenie používania HOPIN STORE a pomáhajú pri poskytovaní dôležitých funkcií a prvkov na našich webových stránkach. Nie všetky súbory cookies však slúžia na získavanie osobných údajov. Právnym základom na používanie súborov cookies, pri ktorých je možnosť získavania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – oprávnený záujem, ktorým je funkčnosť, optimalizácia a spríjemnenie používania našich webových stránok pre zákazníkov a súhlas podľa čl 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

Základné cookiesSú nevyhnutné pre prevádzku našich webstránok. Najčastejšie sú využívané na autentifikáciu užívateľov a na predchádzanie neoprávneným prístupom.
Funkčné cookiesSlúžia na zlepšenie fungovania našich webstránok, zapamätanie si Vašich preferencií a umožnenie využívania funkcií.
Analytické cookiesSlúžia na zisťovanie počtu návštevníkov a spôsobu používania webstránok. Umožňujú zlepšovať webstránky, podľa preferencií užívateľov.
Marketingové a reklamné cookiesSú využívané na zaznamenávanie návštev na našich webstránkach, iných stránkach a odkazoch, na ktoré ste klikli. Údaje z nich získané sa používajú na prispôsobenie webstránok užívateľom a môžu byť zdieľané s tretími osobami.

V súvislosti so súbormi cookies využívame nástroje nasledovných partnerov:

Meranie a prispôsobovanieSlúži na analýzu využívania našich služieb vrátane testovania rôznych verzií obsahu. Tieto údaje môžeme použiť na prispôsobenie našich služieb a marketingových stratégií našich služieb.Google
Facebook
Odporúčané produktySlúži na zlepšenie Vášho zážitku pri nakupovaní prostredníctvom poskytovania prispôsobených odporúčaní. Rich Relevance
Online marketingSlúži na prispôsobenie reklám spoločnosti HOPIN zobrazovaných na webstránkach spoločnosti HOPIN a iných webstránkach na základe Vašej činnosti. Využívané sú napr. údaje o transakciách, Vami vytvorenom nákupnom zozname a Vami prezeranými produktmi. Google
Facebook
Youtube
Sociomantic
Sociálne médiáSlúži na obchodovanie s Vami prostredníctvom sociálnych médií a umožnenie zdieľania a zapájania sa v rámci našich webstránok. Facebook
Instagram
Poskytovanie reklám pre našich maloobchodných partnerovSlúži na prispôsobovanie a poskytovanie online reklám v mene našich maloobchodných partnerov.Google
Facebook
Youtube
Sociomantic

Internetové prehliadače sú spravidla automaticky nastavené na akceptovanie cookies. Tieto nastavenia môžete zmeniť podľa využívaného prehliadača:

Internet Explorer

Firefox

Chrome

Safari

Edge

Ak sa rozhodnete niektoré alebo všetky súbory cookies zakázať, nebudete môcť naplno využívať všetky funkcie našich webstránok. 

Pri našich mobilných aplikáciách sa využíva jedinečný identifikátor, ktorý si vytvorí Vaše mobilné zariadenie na reklamné účely. Tento identifikátor súvisiaci s reklamami môžete vypnúť prostredníctvom nastavení súkromia vo Vašom mobilnom zariadení.

Vaše práva dotknutej osoby môžete uplatniť zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@hopinstore.sk alebo písomne na adresu spoločnosti: HOPIN, s. r. o., Pribinova 4/17952, 811 09 Bratislava.

Ako dotknutá osoba máte právo:

Právo na prístup k údajom podľa čl. 15 Nariadenia – máte právo od nás získať potvrdenie o tom, či sú nami spracúvané osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo na informácie o účele ich spracúvania, kategóriách spracúvaných osobných údajov, príjemcoch osobných údajov a dobe ich uchovávania. Sme Vám povinní na požiadanie poskytnúť kópiu Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame. Za akékoľvek ďalšie kópie, ktoré od nás budete požadovať, sme oprávnení účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa Vám poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ výslovne nepožiadate o iný spôsob ich poskytnutia.

Právo na opravu podľa čl. 16 Nariadenia – máte právo, aby sme na Vašu žiadosť bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Máte právo so zreteľom na účely spracúvania osobných údajov aj na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie („zabudnutie“) podľa čl. 17 Nariadenia – máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a my sme povinní takéto osobné údaje bezodkladne vymazať v prípade, ak je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa spracúvali,
  2. odvoláte súhlas na spracúvanie osobných údajov, pokiaľ je právnym základom spracúvania osobných údajov,
  3. namietate voči spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietate proti spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 21 od. 2 Nariadenia,
  4. osobné údaje boli spracúvané nezákonne,
  5. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu.

Právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 Nariadenia – máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ:

  1. napadnete správnosť osobných údajov, a to počas overovania ich správnosti,
  2. osobné údaje boli spracúvane nezákonne a namiesto vymazania žiadate obmedzenie ich použitia,
  3. už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
  4. namietate voči spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 Nariadenia – máte právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo b) Nariadenia (Váš súhlas alebo plnenie zmluvy), ktoré sa Vás týkajú a previesť ich ďalšiemu prevádzkovateľovi. Na právo na prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi máte právo len pokiaľ to je technicky možné.

Právo namietať podľa čl. 21 Nariadenia – máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (oprávnený záujem). V prípade takejto Vašej námietky nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na ich spracúvanie alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

V prípade osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu takýchto osobných údajov, v takom prípade nebudeme ďalej Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu spracúvať.

Právo podať sťažnosť – ak sa domnievate, že sme porušili právne predpisy na ochranu osobných údajov, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Webstránka: http://www.dataprotection.gov.sk/